Hizmetlerimiz

Ticaret Hukuku

Ticaret şirketleri, hukukun hemen her alanında yardıma ihtiyaç duymakta olup; ofisimiz de buna paralel şekilde yapılanmış ve sürekli bu yönde evrilmektedir. Hukuk müşavirliğini sadece oluşmuş bir uyuşmazlığı çözüme ulaştırma noktasından ileri geçerek; şirketin günlük işleyişinin içine girip, iç prosesleri hukuki problem doğmadan tasarlayarak; gerek önleyici hukuk anlamında uyuşmazlıkların doğmasından mümkün olduğunca kaçınmak; gerekse doğmuş uyuşmazlıklarda haklılığı ispat boyutunda her tür belge ve delillin şirketlerin rutin faaliyetleri sırasında üretiliyor olmasını sağlamak amacı gütmekteyiz.

İcra İflas Hukuku

İcra; bir evraka dayalı ve önceden var olan veya mahkeme kanalı ile saptanan hakkınıza kavuşmanızın yoludur. Elinizde bulundurduğunuz ve bir alacağınızı kanıtlayan belgenin veya lehinize verilmiş bir mahkeme ilamının; doğru icra edilip hakkınız size teslim edilmedikçe hiçbir kıymeti yoktur. Mine Yiğit Hukuk Bürosun’nda biz; titizlikle yürütüp sonuçlandırdığımız davalardan aldığımız ilamlar gibi; düzenleme safhasında hukuki yardımda bulunduğumuz kambiyo senetleri ve her tür alacak sözleşmelerinin, kira kontratlarının, cari hesapların ve kurumsal şirketlerin yüklü ve devamlı alacak takiplerinin yönetimi konusunda icra danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Mahkeme İlamlarının İcrası: Mahkeme ilamları, bir alacağın (tazminat, ticari alacak, kişilik hakkından doğan bir tediye vs.) bir taraftan alınıp diğer tarafa ödenmesine dair olabileceği gibi; taşınır veya taşınmaz mala tecavüzün önlenmesi,bir yerin tahliyesi, bir işin yapılması, bir malın teslimine dair de

olabilir. Hatta bir borcun varlığının veya yokluğunun tespitine dair de ilam verilebilir. Her ilamın ortak noktası; eğer ilam para alacağına ilişkin ise tahsiline; paradan başka bir konu ile ilgili ise o konunun yerine getirilmesine ve haksız çıkan taraftan yargılama giderlerinin alınmasına dair hükümler de ihtiva etmesidir.

Ofisimizde mahkeme ilamları; ilgili dava avukatı tarafından vakit geçirilmeksizin icra servisine intikal ettirilmekte; icra takibinde avukat tarafından süratle yasal takipleri hazırlanmakta; kısa süre içinde mahkeme ilamının gereği ne ise onu elde etmek için müracaatlar yapılmakta, gerekiyorsa ihtiyati haciz müessesesine başvurularak yasal süreçler kısaltılmakta ve müvekkilin hakkı en kısa zamanda elde edilip kendisine ödenmektedir.

Kambiyo Senedi Takipleri: Bir kıymetli evrak türü olarak kambiyo senetleri, alacak-borç ilişkilerinde en sık rastlanan hali ile çek veya bono olarak düzenlenmektedir. Her ikisi de çok sıkı şekil artlarına bağlı olarak düzenlenmektedir. Sadece tacirler arasında değil; tacir olmayan kişiler arasında da borç için veya teminat amaçlı olarak bono düzenlendiği sıklıkla görülmektedir. Borcu belgelemek açısından bu derece sık kullanılan kambiyo senetlerinin; ödenmeyen borçların takibinde de çok büyük oranda kullanıldığı bilinmektedir. Sıkı şekil şartları eksiksiz yerine getirildiğinde; kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile icra takibine konu edilmektedir.

Ofisimizde ticari takipler (veya ticari olmasa dahi kambiyo senetlerine bağlı borçlar); ticari hayatta dönen bir çekin veya protestoya düşen bir senendin müvekkillerimizin nakit akışlarına verdiği zarar da gözetilerek çok süratli şekilde çözülmeye çalışılmakta; ihtiyati haciz yolu ile icrai işlemlerle derhal başlatılmakta ve yasal sürecin kalan kısmı da etkin ve agresif şekilde yürütülerek sonuçlanmaktadır. Ayrıca başlatılan ticari takipler için derkenar alınarak ivedilikle müvekkile teslim edilmekte takibe düşen alacağın vergisel boyutta şirket gelirlerinden ayrılması sağlanarak tahsil edilmemiş alacağın vergisinin ödenmesi durdurularak kısmi rahatlama sağlanmaktadır

İlamsız Takipler Ve Diğer İcra Takipleri: İlamsız takipler; bir mahkeme alacak ilamına veya bir kambiyo senedine bağlanmamış; bir satım akdinden, bir sözleşmeden, doğrudan icra edilemeyen bir mahkeme kararından veya bir cari hesap alacağından kaynaklanan takiplerdir. Mahkeme alacak ilamı veya kambiyo senedine dayanan takip yollarından farklı olarak; ilamsız takipler borçlu tarafından borca itiraz edildiğinde durur; genellikle de borçlular türlü sebeplerle ilamsız takiplere itiraz ederler. Bu nedenle ilamsız takiplerin arkasından alacağın türüne göre itirazın kaldırılması veya itirazın iptali davaları gelir.

Arkasından çoğunlukla borca itiraz ve dava gelmesi nedeniyle ilamsız takiplerimiz; muhtemel davaya bakacak avukatımız tarafından birlikte hazırlanır. Müvekkilimizin iddia ettiği alacağı; dayanak belgeler, varsa ihtarnameler, kur farkları, sözleşmeler, vade farkları, temerrüt tarihler ve cari hesapların sıhhati açısından incelenir. Hukuken haklı bir talep oluşturulur ve yasal yetkili icra müdürlüğünden takibe geçilir. Borçlu tarafından itiraz edilmez ise takip tıpkı bir kambiyo takibi veya ilamlı takip gibi cebri icra aşamasına intikal eder ve tahsili için gerekli önlemle süratle alınır. İtiraz edilir ise itirazın niteliğine göre takip dosyası baz alınarak itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davası hazırlanıp yürütülmek üzere dosya ilgili dava avukatına tevdi edilir

Kooperatifler Hukuku

Kooperatifler, bir özel hukuk tüzel kişisi olarak gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, gerekse 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde faaliyet gösterirler. Ayrı bir faaliyet branşı olarak hizmet verdiğimiz konut/işyeri yapı kooperatifleri bir tarafa; taşımacılık, üretici birliği, tüketim birliği ve bir OSB veya KSS bölgesinin işletilmesi gayesi çevresinde kurulan işletme kooperatifleri; faaliyetleri sırasında kendi mevzuatları ile ilgili hukuki yardım dışın da, icra hukuku, ceza hukuku, sözleşmeler hukuku, tazminat hukuku ve idare hukuku gibi hemen her hukuk dalında yardıma ve danışmanlığa ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç dışında kooperatifler 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/2 gereğince avukat çalıştırmak veya sözleşmeli bir avukatla çalışmak zorunluluğu kapsamındadırlar. Bu zorunluluğa aykırı davranışın müeyyidesi, her ay için brüt asgari ücretin iki katı tutarında adli para cezasıdır. Ofisimizde her biri değişik türde ve çapta kooperatiflere hukuk danışmanlığı hizmet vermekteyiz.

Aile Hukuku

Aile Hukuku, 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1926 yılında yürürlüğe girişinden bu yana; önce Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların büyük bölümünü oluşturmuş; 2003 yılında 4787 s.k. gereği kurulan Aile Mahkemeleri ile adliyenin ihtisas dallarından biri olmuştur. Nişanlılık ile başlayıp; nişanın atılması, hediyeler, evlilik, mal rejimi, ayrılık, boşanma, nesep, velayet, mal rejiminin tasfiyesi ve katkı payı alacakları ile nafaka, nafakanın arttırımı, azaltılması ve kaldırılması ile ilgili her tür anlaşma ve anlaşmazlık, Aile Hukuku’nun konusunu oluşturur.

Aile Hukuku’ndan kaynaklanan haklar çok geniş bir perspektifte düzenlenmiş ve bu düzenlemeler de 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun kabulünden sonra özellikle son 10 yılda reform niteliğinde pek çok değişikliğe uğramıştır.
Yaygın kanının aksine, aile hukukundan kaynaklanan davalar basit davalar veya takipler değillerdir. veya takipler değillerdir. Yapılan veya yapılmayan her işlem; zamanında verilen veya verilmeyen her talep; açıkça saklı tutulmayan veya açıkça feragat edilmeyen her hak; üstelik tüm bunların yasalarda belirtilen ve çoğu emredici / hak düşürücü olan süreler içerisinde yapılıp yapılmaması, uyuşmazlığın taraflarını ciddi kazanımlara veya ciddi hak kayıplarına uğratabilmektedir. Bu nedenle, aile hukukundan kaynaklanan davaların, takiplerin ve taleplerin muhakkak bir avukattan hukuki yardım alınarak yürütülmesi gerekmektedir.

Arzuhalci adı altında adliye yakınlarında faaliyet gösteren şahıslar; hukuktaki gelişmelerden bihaber, yetersiz ve donanımsız, en önemlisi de size karşı hiçbir sorumluluk taşımayan, dilekçelere sizin adınıza imza atmayan; dolayısı ile yaptıkları hatalar nedeniyle uğrayacağınız hak kayıpları karşısında da hiçbir tazmin yükümlülüğü bulunmayan kimselerdir. Bu kimselerin başlangıçta ucuz gibi görünen ancak bedeli sonradan çok fahiş ödenen yardım vaatlerine itibar etmeyiniz.

Banka Finans

Mine Yiğit Hukuk Bürosu, altyapı yatırımları ve diğer borçlanma türleri ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası boyuttaki yatırım bankaları ve ticari bankalara, ihracat kredisi kuruluşlarına, kaldıraçlı finansman, satın alma finansmanı, proje finansmanı, varlık finansmanı ve yapılandırılmış finansman bağlamında kredi alan ve veren kişilere banka ve finans üzerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş Hukuku

İş belgeleri, iş sözleşmeleri ve personel el kitaplarının gözden geçirilmesi ve hazırlanması dahil olmak üzere müvekkillerine iş hukuku ile ilgili tüm konularda danışmanlık hizmeti veren Av. Mine Yiğit’in, dava takibi ve diğer iş hukuku konularında aktif görevleri mevcuttur.

Vergi Hizmetleri

Av. Mine Yiğit’in vergi hukuku deneyimi, yatırım ve işlemlere ilişkin vergi yapılandırması hakkında çeşitli konuları içinde barındırmaktadır. Av. Mine Yiğit kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve transfer fiyatlandırması konularında hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Av. Mine Yiğit ortak girişimler, arsa alım-satımı, uzun süreli kira sözleşmeleri, inşaat kredileri ile konut kiraları ve ticari malvarlıklarının kiralanması dahil olmak üzere çok çeşitli gayrimenkul işlemlerinde hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Taşıma ve Lojistik

Mevcut kanunlar çerçevesinde şirketler nezdinde sözleşme ve belge inceleme çalışmaları yapılmakta olup, özellikle araç kiralama, taşıma, gümrük, depo gibi matbu özellik taşıyabilecek sözleşmelerin son düzenlemelere uygun hale getirilmesi hususunda şirketlere yol gösterilmektedir. Av. Mine Yiğit yerel temsilcileri ya da iş ortakları bulunan araç kiralama şirketi bölge görüşmelerine iştirak etmekte, temin edilmesi gereken belgeler, imzalar, hasar veya geciken iade halinde yapılması gerekenler gibi, araç kiralama sürecine ilişkin olarak uygulamaya yönelik hukuki bilgiler vermekte, böylelikle olası uyuşmazlıkların mümkün olduğunca önüne geçilmesini sağlamaktadır. Taşıma ve Lojistik çerçevesinde verilen hizmet, farklı bölüm ve aşamalardan oluşmakta olup, şirket nezdinde gerçekleştirilen Hukuki Yerindelik İncelemesi ile şirketin hukuki açıdan tahlili yapılmakta, eksiklikleri ve hukuki ihtiyaçları belirlenerek, inceleme sonucunda gerekliliği tespit edilen
sözleşmelerin, hukuki belgelerin düzenlemesi, var olanların gözden geçirilmesi şeklinde yol haritası planlanmaktadır. Hukuka uygunluk sürecinde ve sonrasında da, günlük kurumsal-ticari-hukuki ihtiyaca hukuki destek, şirketin hukuki durumunu düzenli takip, uyuşmazlık tarafı olduğunda Mahkemeler, Savcılık, İcra Daireleri, resmi daireler nezdinde şirketin temsil edilmesi, her türlü hukuki sürecin profesyonelce yönetilmesi, şirketleri ilgilendiren her hukuki konuda yenilikler ve değişikler hakkında şirket bünyesinde eğitimler düzenlenmesi ve eğitici ve pratik bültenlerin iletilmesi suretiyle hukuka uygunluğun devamı sağlanmaktadır.

Hakkımızda

İletişim

Konum